Projekty PracowniWYBRANE PROJEKTY BADAWCZE

- Badania mechanizmu wiązania oraz destrukcji mechanicznej i cieplnej wybranych mas z żywicami syntetycznymi – projekt badawczy nr 7 T08B 005 21, (Kierownik projektu St.M. Dobosz).

- Badania zjawisk zachodzących w podwyższonych temperaturach w masach wiązanych reprezentatywnymi materiałami organicznymi i nieorganicznymi – projekt badawczy KBN nr 7 T08A 024 21, (Kierownik projektu B.Hutera).

- Modyfikacja fizykochemiczna spoiw i osnowy stosowanych w masach formierskich - projekt badawczy KBN nr 3 T08A 022 26, (Kierownik projektu B. Hutera).

PROJEKTY BADAWCZE, PROMOTORSKIE

- Zjawiska wysokotemperaturowe w wybranych masach rdzeniowych - projekt badawczy promotorski KBN nr 7 T08B 037 28, (Kierownik projektu St. M. Dobosz).

Inną formą wspierania badań naukowych jest realizacja badań w ramach prac statutowych i prac własnych. Można do nich zaliczyć następujące tematy:
- Sypkie masy samoutwardzalne dla odlewów staliwnych, praca własna, (Kierownik projektu St. M. Dobosz).
- Procesy uszlachetniania mas formierskich i rdzeniowych, praca statutowa, (Kierownik projektu St. M. Dobosz).